Đây là biên bản họp hội đồng thành viên về thay đổi tên doan nghiệp bạn có thể copy qua word để sử dụng.

TÊN DOANH NGHIỆP

[…]

 —————–

Số: […]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự
do – Hạnh phúc

—————–

[…], ngày […] tháng […] năm […]

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Về việc thay đổi tên doanh nghiệp)

 

Hôm nay, vào lúc [], tại trụ sở chính công ty, Hội đồng thành viên
Công ty
[] (GCN đăng ký doanh nghiệp số: [] do phòng đăng ký kinh doanh – Sở
Kế hoạch và Đầu tư
[] cấp ngày: []) tiến hành phiên họp nhằm thảo
luận và thông qua việc
thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

 

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

 

STT

Họ và tên

Người đại diện theo ủy quyền dự họp

Số vốn góp (đồng)

Tỷ lệ vốn góp (%)

Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các thành viên vắng
mặt:
[]

3. Chủ tọa và Người ghi biên bản:

– Chủ tọa: []

– Người ghi biên bản: []

4. Cuộc họp được tiến hành do đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định
của pháp luật về doanh nghiệp.

 

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

– Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông
qua việc thay đổi tên doanh

nghiệp của
Công ty
[…]

– Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng
nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý
kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Thay đổi tên công ty từ […] thành
tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng
Việt:
[…] (ghi tên dự kiến
thay đổi
).

– Tên công ty viết bằng tiếng
nước ngoài:
[…] (ghi tên dự kiến
thay đổi, nếu có thay đổi
).

– Tên công ty viết tắt: […] (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi).

3. Ý kiến phát biểu
của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng
nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để
thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết
và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Kết quả biểu quyết:

– Tổng số phiếu
biểu quyết hợp lệ:
[…] phiếu.

– Tổng số phiếu
biểu quyết không hợp lệ:
[] phiếu.

– Tổng số phiếu
tán thành:
[] phiếu.

– Tổng số phiếu
không tán thành:
[] phiếu.

– Tổng số phiếu
không có ý kiến:
[] phiếu.

5. Quyết định thông qua:

Sau khi tiến
hành biểu quyết, Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thay đổi tại mục
2 nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Giao cho
ông/bà
[], đại diện theo
pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết
thúc lúc
[] cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên
thông qua và được lập thành
[] bản có giá trị pháp lý như nhau.

 CHỦ TỌA

(Ký tên, ghi rõ Họ và Tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ Họ và Tên)

 

Cảm ơn các bạn đã xem: biên bảng họp hội đồng thành viên về tay đổi tên doanh nghiệp ở Nhà Phan Thiết

Bài viết liên quan